33 11 25 11 | info@kraer.dk

Privatlivspolitik for Kraer Erhverv ApS

 

1.

Formål med politik

1.1.

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Kraer Erhverv ApS (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og så vidt muligt hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos os, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

 

   
2.

Vores kontaktoplysninger

 

2.1.

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Kraer Erhverv ApS

CVR.nr.: 30 19 76 23

Havnegade 39, 1058 København K

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@kraer.dk eller på tlf. +45 33 11 25 11.

 

   
3.

Beskrivelse af behandlingerne

 

3.1.

Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.

 

Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

 

3.1.1

Købsformidling og rådgivning

 

 

I forbindelse med formidling af køb/leje og rådgivning af erhvervsejendomme behandler vi dine oplysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse, telefonnummer og ejendomsoplysninger og -dokumenter.

 

3.1.2.

Søgeagent

 

 

Når du skriver dig op i vores søgeagent, således at vi har mulighed for at give dig oplysninger om potentielle interessante erhvervsejendomme, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke (GDPR art. 6(1)(a)). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og derved afmelde dig søgeagenten igen. Oplysningerne omfatter navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

 

Dine personoplysninger slettes straks du sletter din søgeagent.

 

3.1.3

Vurdering uden formidling

 

 

Når vi hjælper med at foretage enkeltstående vurderingsopgaver for dig mod betaling, behandler vi dine personoplysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig (GDPR art. 6(1)(b)). Personoplysningerne omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ejendomsoplysninger og -dokumenter, herunder aftaleforhold og -forpligtelser vedr. ejendommen.

 

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold. Oplysninger om købsaftaler og relaterede dokumenter kan vi dog gemme i op til 10 år af hensyn til vores rådgiveransvar.

 

3.1.4.

Hvidvaskdokumentation

 

 

Vi er som ejendomsmægler underlagt hvidvasklovgivningen, og vi er derfor i nogle tilfælde påkrævet at indhente legitimationsoplysninger om dig, når vi foretager vores rådgivning/ salg/ udlejning. I disse tilfælde behandler vi dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (GDPR art. 6(1)(c)). Personoplysningerne omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, CPR-nr./CVR-nr., pasoplysninger og ejendomsoplysninger og -dokumenter.

 

Oplysninger, der alene er indhentet til brug for kundekendskabsprocedure iht. hvidvaskloven, slettes 5 år efter sagens afslutning.

 

3.1.5.

Markedsføring

 

 

Vi markedsfører os på sociale medier bl.a. via f.eks LinkedIn, og vi har i den forbindelse fælles dataansvar med LinkedIn. 

 

3.1.6

Hjemmeside

 

 

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

 

3.1.7

Jobansøgere

 

 

Hvis du søger et job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold og referencer.

 

Vi behandler dine oplysninger af hensyn til vores legitime interesse i at finde potentielle kandidater til vores jobstillinger (GDPR art. 6(1)(f)). Vi kan også, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, indsamle oplysninger fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest.

 

Oplysningerne relateret til din ansøgning slettes straks efter, at de endelige interviews og den rette kandidat er blevet fundet. Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke hertil.

 

   
4.

Meddelelse om lovpligtig eller påkrævet behandling

 

4.1.

I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan levere vores rådgivning til dig og for at vi kan overbolde vores retlige forpligtelse i medfør af hvidvasklovgivningen. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at oprette eller fortsætte klientforholdet med dig eller levere vores rådgivning til dig.

 

   
5.

Modtagere af personoplysninger

 

5.1.

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke eller vi har en berettiget interesse i videregivelsen, eller når vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning. Vi kan videregive personoplysninger til udlejer/sælger af en ejendom for at gennemføre en transaktion mv. Herudover kan vi ifm. overholdelse af hvidvasklovgivningen være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til Hvidvasksekretariatet. 

 

5.2

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks.

 

   
6.

Dine rettigheder

 

6.1.

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 

6.2.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

 

6.3.

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

 

6.4.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

 

   
7.

Ændringer

 

7.1.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

7.2.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 27.5.2021